Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SAĞLIK SERVİSİ

  SAĞLIK SERVİSİ
  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 79 ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 25 ve 113’üncü maddesine göre;
  Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getiren servistir.

  CEZAEVİ TABİBİNİN GÖREVLERİ
  Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek, hükümlü ve tutuklular ile kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar
  Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla, tedavi olmayı reddedenlerin ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket edenleri kurum en üst amirine bildirir,
  Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ile ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hükümlü ve tutuklular ile personelin temizliğine, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin hususları tespit etmek maksadıyla, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini düzenler,
  Merkezi bütçe ve işyurdu tarafından alınan tüm gıda maddelerinin muayenesini yapar ve tüketilmesinde sakınca görülen ve imha edilmesi gereken gıda maddelerini tespit eder,
  Kurumda eczacının bulunmaması durumunda ilaçların dağıtımını sağlar,
  Sağlık servisinin; tıbbi, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütür ve denetler,
  Sağlık servisinin, tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturur ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde UYAP sistemi üzerinden tutulmasını sağlar,
  Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken önlemleri alır.

  DİŞ TABİBİNİN GÖREVLERİ
  Hükümlü ve tutuklular ile kurum personelinin, ağız ve diş sağlığıyla ilgili koruyucu ve tedavi edici hizmetlerini yapar ve sağlık istatistiklerini düzenler.
  Tabiplerin ortak görev ve sorumlulukları
  Kurum tabibi ve diş tabibi, sağlık servisinde çalışan diğer personel ile birlikte, aşağıda belirtilen işleri yapmak amacıyla, ortak görev anlayışı içinde hareket eder.

   

  SAĞLIK GÖZETİMİ
  Tabipler kurumu sık sık denetler ve kurumun mevcuduna göre ayda bir veya iki kez olmak üzere kurumun tamamını gezerek, kurumun genel sağlık durumunu kontrol eder, acele önlem alınmasını gerektiren bir hastalığın bulunması hâlinde durumu derhâl kurum en üst amirine bildirir
  Tabipler, diğer unvanlardaki personel gibi kurumun özelliği dikkate alınarak vardiya sistemine göre çalıştırılabilir.
  Vardiya sisteminin uygulanmadığı hâllerde, önemli bir rahatsızlığın bildirildiği durumlarda, günün her saatinde kuruma gelerek gerekli önlemleri alır.

  ECZACININ GÖREVLERİ
  Eczacı cezaevi tabibinin vereceği reçetelere göre ilâçları hazırlar, yeşil ve kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki
  ilâçların tane olarak verilmesini ve huzurda içirerek kontrolünü yapar, diğer ilâçları ise cezaevi tabibinin belirlediği miktarda hastalara verir,
  Kurumda bulunan ilâçları korur ve gereken ilâçları almak için cezaevi tabibine zamanında haber verir.

  DİYETİSYENİN GÖREVLERİ
  Kurumda kalan hükümlü ve tutuklular ile iaşe edilen personelin yeterli kalori esasına göre sağlıklı beslenmesini sağlayıcı düzenlemeler ile günlük, haftalık ve aylık iaşe plânlamalarını yapar, rahatsızlığı bulunanlar için, uygun yemeklerin hazırlanması ve bu konularla ilgili diğer işlerin yerine getirilmesini sağlar.

  SAĞLIK MEMURUNUN GÖREVLERİ
  Cezaevi tabibinin gözetimi altında olup, onun göstereceği işleri yapar. Meslekî bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici hizmetleri yerine getirir.
  Tanıya yönelik işlemleri5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21/3’üncü , Tüzük’ün 67/3 ve 22.01.2007 tarih ve 45/1 sayılı genelgenin 5’inci bölüm 1.inci maddesine göre;Tanıya yönelik olarak hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir,kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt altına alınan bu bilgiler, hükümlü ve tutuklunun kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır.
  Bu bilgiler, kanunların zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
  Talep hâlinde, bilgi veya kayıtların verilip verilmeyeceği Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek yerine getirilir.

  BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA
  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 113’üncü maddesine göre;Kurumda, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 57 nci maddesinde yazılıbulaşıcı hastalıklardan birisinin çıkması veya çıkma şüphesinin ya da bu türden bir hastalık sebebiyle ölümün meydana geldiği hallerdedurum kurum tabibince kurumun en üst amirine bildirilir. Bu bildirimin alınması üzerine kurum en üst amiri durumu gecikmeksizin ilgili mercilere bildirir.
  Hükümlü ve tutuklu, bir sağlık kuruluşu veya kurum tabibince yapılan muayene ve teşhisi sonucunda,
  1593 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde sayılan zührevi hastalıklar ile HİV virüsü taşıdığının tespit edilmesi hâlinde, durum, ilgili mercilere yazıyla gizli olarak bildirilir.
  Ancak, bu hâlde de, kurum olanakları ölçüsünde kurum tabibi, bunların ilk tedavilerini yapar ve hastalığın yayılmasını önleyici tedbirleri alır.
  Tedaviyi sağlayacak nitelikte özel bölüm bulunmaması halinde kurumdaki hükümlü ve tutuklu, derhâl tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna sevk edilir.
  Kurum idaresi tarafından, hastalığın yayılmasına engel olmak için gerekli önlemler alınır

  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN MUAYENELERİ VE TEDAVİLERİ
  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 78 ve tüzük’ün 117’inci maddesine göre;
  Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlü ve tutukluların acil veya olağan muayene ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır.
  Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır.
  Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlü ve tutukluların tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler.
  Rızası olsa bile hiçbir hükümlü tutuklu üzerinde tıbbî deney yapılamaz.

  KURUM İÇ HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMA
  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 29 ve 31, tüzük’ün 96 ve 99, gözlem ve sınıflandırma merkezleri yönetmeliğinin 13’üncü maddesine göre;
  İyi hâlli hükümlü ve tutuklular, idare ve gözlem kurulu kararı ile, kurum yönetimi tarafından durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilir.
  Çocuk tutuklular, kendi yaşam alanları veya eğitsel amaçlar dışında çalıştırılamazlar.
  Hükümlü ve tutuklular, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde çalıştırılamaz.
  Hekim, psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve benzeri mesleklere sahip olan hükümlü ve tutuklulardan;  iyi hâl gösterenler, idare ve gözlem kurulu kararıyla, kurumun servislerinde meslekleriyle ilgili görevlilere yardımcı veya eğitici olarak çalıştırılabilir.

  Adres

  Ataşehir Mahallesi Çayırlı Sokak Malatya Yolu 10. Km Merkez / ELAZIĞ

  Telefon

  424 247 25 31

  FAKS:0424 247 44 28

  E-Posta

  abbelazig.2nygkcikisaretadalet.gov.tr